Aangepaste uitgave NEN3140

By 29 januari 2019nieuws

Aangepaste uitgave NEN3140Eind december 2018 is een aangepaste versie van de NEN3140 uitgekomen, officieel: NEN3140+A2-2018. Er zijn in deze uitgave diverse teksten aangepast en duidelijker omschreven. Deze categorie aanpassingen zijn niet zo zeer inhoudelijk van belang.
Maar er zijn ook wel degelijk diverse belangrijke aanpassingen doorgevoerd.

De kaders van de installatie- en werkverantwoordelijke (IV en WV) zijn bijvoorbeeld aangescherpt. Dit was nodig ook omdat deze rollen in de dagelijkse praktijk veel vragen opriepen. Er is meer duidelijkheid gegeven of de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een IV nu wel of niet gedelegeerd kunnen worden. Ook als er géén IV is aangewezen bij een installatie, is er geregeld hoe de verantwoordelijkheid is vastgelegd. Wat bijvoorbeeld als een elektricien moet werken aan zo’n installatie zonder IV, wie stelt hem dan veilig?
Ook het werkdomein van een WV is duidelijker omschreven. Zo is er nu ook een mogelijkheid dat de verantwoordelijkheid van een WV nu ook gedelegeerd kan worden.

Ook op inspectiegebied is het nodige aangepast. De IV bepaalt het veiligheidsniveau (de van toepassing zijnde normen) waarop de installatie wordt geïnspecteerd. Dit kunnen dus andere normen zijn dan die van toepassing waren bij de aanleg van de installatie.
Verder zijn er nog aanpassingen en uitbreidingen op het gebied van toepassing en keuze van  PBM’s en vlambooggevaar.
Kortom, er zijn belangrijke wijzigingen aangebracht die grote invloed kunnen hebben op de dagelijkse gang van zaken in een organisatie.

Wilt u ook op de hoogte blijven van de laatste aanpassingen, volg dan de training Installatie-/werkverantwoordelijke.