De zes meest gestelde vragen over SCIOS Scope 12 

By 21 juli 2020nieuws
De zes meest gestelde vragen over SCIOS Scope 12 

Onze specialisten krijgen regelmatig vragen over zonnestroominstallaties die vaker terugkomen. Wij staan u natuurlijk graag te woord, maar we zijn u ook graag een stapje voor – wat als het antwoord op uw vraag al terug te vinden is op onze website? Daarom vroegen wij onze expert Dré om de zes meest gestelde vragen omtrent SCIOS Scope 12 hieronder te beantwoorden.  

Wanneer moet ik een SCIOS Scope 12inspectie uit laten voeren? 

Het antwoord op deze vraag vindt u met name terug in een overeenkomst die betrekking heeft op de zonnestroominstallatie, zoals uw verzekeringspolis of huurcontract. Hierin wordt aangegeven wanneer u de installatie dient te voorzien van een goedgekeurd inspectierapport. Dit geldt eveneens voor de frequentie waarin de opvolgende inspecties dienen plaats te vinden. Als er geen termijn voor de frequentie van de inspectie is vastgelegd in een overeenkomst, dan bedraagt de inspectietermijn conform de SCIOS-certificatieregeling 5 jaar. Indien de bestaande of nieuwe zonnestroominstallatie voor het eerst wordt geïnspecteerd dan dient er een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) uitgevoerd te worden. Onder voorwaarde dat er een goedgekeurd EBIverslag aanwezig is kan er periodiek overgegaan worden tot een Periodieke Inspectie (PI).  

Daarnaast stelt het Arbeidsomstandighedenbesluit algemene eisen aan de waarborging van veiligheid van elektrische installaties, ter bescherming van de werknemers en alle met de arbeid verbonden aspecten. U heeft dus een wettelijke zorgplicht met betrekking tot de veiligheid van uw installatie.  

Wie mag de inspectie uitvoeren? 

De inspectie mag alleen worden uitgevoerd door een SCIOS Scope 12bevoegd persoonwerkzaam bij een SCIOS Scope 12gecertificeerd bedrijf. Middels SCIOS Technisch Document 18 (TD18) kunnen SCIOS Scope 12gecertificeerde inspectiebedrijven gestandaardiseerde veiligheidsinspecties uitvoeren en de resultaten daarvan op eenduidige manier rapporteren. TD18 bevat de technische invulling van de inspecties; het beschrijft de eisen aan de inspectiemethoden en de rapportage. Een Technisch Document is normatief voor een SCIOSgecertificeerd bedrijf.  

Daarnaast geeft het document SCIOS Kennis- en bekwaamheidseisen aan welke eisen gesteld worden aan kennis en vaardigheden van uitvoerenden in de disciplines Periodieke Inspectie (PI) en Eerste Bijzondere Inspectie (EBI). Een bevoegd persoon heeft aangetoond deze te bezitten. 

Wat is het doel van de inspectie? 

Het doel van een SCIOS Scope 12inspectie is om te bepalen of een zonnestroominstallatie elektrisch veilig, brandveilig en constructieveilig is. Opbrengst conform specificaties en onderhoud aan de zonnestroominstallatie valt hier niet onder. SCIOS Scope 12 is bedoeld voor de inspectie van zonnestroominstallaties DC- en AC-zijdig, waarbij AC-zijdig de scope reikt vanaf de omvormer(s) van de PV-installatie tot en met de hoofdaansluiting van de elektrotechnische installatie. 

Wat als er gebreken geconstateerd worden? 

De inspectieresultaten worden vastgelegd in een inspectierapport. De inhoud en wijze van rapporteren verschillen voor een EBI of PI. Voor de EBI geldt dat afwijkende meet- en beproevingsresultaten in het inspectierapport (basisverslag) worden geregistreerd, inclusief acceptatiecriteria. Voor de PI geldt dat meetwaarden in het inspectierapport worden geregistreerd die afwijken van de acceptatiecriteria in het EBIrapport. In beide gevallen geldt dat niet-afwijkende meetwaarden moeten worden opgeslagen en beschikbaar zijn. De installatie-verantwoordelijke of anders de installatieeigenaar is verantwoordelijk voor het laten verhelpen van de geconstateerde gebreken. Deze werkzaamheden dienen door een erkend installateur te worden uitgevoerd 

Staat er een termijn voor herstelwerkzaamheden? 

Indien de afwijkingen gerapporteerd zijn aan de installatieeigenaar dient er direct actie ondernomen te worden. Bij gebreken die een onmiddellijk gevaar vormen moeten tijdens de inspectie direct maatregelen worden genomen. De inspecteur is verplicht de opdrachtgever direct te informeren en dit schriftelijk vast te leggen. Maatregelen die direct worden genomen kunnen zijn onder andere het buiten bedrijf stellen van de installatie of het wegnemen van de mogelijke oorzaak.  

Wanneer krijg ik een certificaat? 

Enkel indien de inspectiewerkzaamheden volgens het inspectieplan zijn uitgevoerd mag er een Verklaring van Inspectie worden afgegeven. Een SCIOS Scope 12inspectie wordt na uitvoering afgemeld in het landelijk SCIOS-portaal, onafhankelijk van het inspectieresultaat. Het resultaat van de inspectie wordt bij de afmelding vermeld. Wanneer na een inspectie met constateringen wordt vastgesteld dat de constateringen zijn weggenomen, dan wordt de bestaande afmelding met constateringen gewijzigd in een afmelding zonder constateringen.  

Heeft u nog een vraag over SCIOS Scope 12 of over een ander toetsingsprogramma? Wij staan voor u klaar en lichten het graag voor u toe.