Nieuws en Cases

Hieronder vindt u een overzicht van actualiteiten, lezerswaardigheden en bijzondere voorvallen in ons werkgebied. Wilt u automatisch op de hoogte blijven van het meest actuele nieuws over branche gerelateerde items? Volg ons dan via onze social media-kanalen of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

De zes meest gestelde vragen over SCIOS Scope 12 

By | nieuws

Onze specialisten krijgen regelmatig vragen over zonnestroominstallaties die vaker terugkomen. Wij staan u natuurlijk graag te woord, maar we zijn u ook graag een stapje voor – wat als het antwoord op uw vraag al terug te vinden is op onze website? Daarom vroegen wij onze expert Dré om de zes meest gestelde vragen omtrent SCIOS Scope 12 hieronder te beantwoorden.  

Wanneer moet ik een SCIOS Scope 12inspectie uit laten voeren? 

Het antwoord op deze vraag vindt u met name terug in een overeenkomst die betrekking heeft op de zonnestroominstallatie, zoals uw verzekeringspolis of huurcontract. Hierin wordt aangegeven wanneer u de installatie dient te voorzien van een goedgekeurd inspectierapport. Dit geldt eveneens voor de frequentie waarin de opvolgende inspecties dienen plaats te vinden. Als er geen termijn voor de frequentie van de inspectie is vastgelegd in een overeenkomst, dan bedraagt de inspectietermijn conform de SCIOS-certificatieregeling 5 jaar. Indien de bestaande of nieuwe zonnestroominstallatie voor het eerst wordt geïnspecteerd dan dient er een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) uitgevoerd te worden. Onder voorwaarde dat er een goedgekeurd EBIverslag aanwezig is kan er periodiek overgegaan worden tot een Periodieke Inspectie (PI).  

Daarnaast stelt het Arbeidsomstandighedenbesluit algemene eisen aan de waarborging van veiligheid van elektrische installaties, ter bescherming van de werknemers en alle met de arbeid verbonden aspecten. U heeft dus een wettelijke zorgplicht met betrekking tot de veiligheid van uw installatie.  

Wie mag de inspectie uitvoeren? 

De inspectie mag alleen worden uitgevoerd door een SCIOS Scope 12bevoegd persoonwerkzaam bij een SCIOS Scope 12gecertificeerd bedrijf. Middels SCIOS Technisch Document 18 (TD18) kunnen SCIOS Scope 12gecertificeerde inspectiebedrijven gestandaardiseerde veiligheidsinspecties uitvoeren en de resultaten daarvan op eenduidige manier rapporteren. TD18 bevat de technische invulling van de inspecties; het beschrijft de eisen aan de inspectiemethoden en de rapportage. Een Technisch Document is normatief voor een SCIOSgecertificeerd bedrijf.  

Daarnaast geeft het document SCIOS Kennis- en bekwaamheidseisen aan welke eisen gesteld worden aan kennis en vaardigheden van uitvoerenden in de disciplines Periodieke Inspectie (PI) en Eerste Bijzondere Inspectie (EBI). Een bevoegd persoon heeft aangetoond deze te bezitten. 

Wat is het doel van de inspectie? 

Het doel van een SCIOS Scope 12inspectie is om te bepalen of een zonnestroominstallatie elektrisch veilig, brandveilig en constructieveilig is. Opbrengst conform specificaties en onderhoud aan de zonnestroominstallatie valt hier niet onder. SCIOS Scope 12 is bedoeld voor de inspectie van zonnestroominstallaties DC- en AC-zijdig, waarbij AC-zijdig de scope reikt vanaf de omvormer(s) van de PV-installatie tot en met de hoofdaansluiting van de elektrotechnische installatie. 

Wat als er gebreken geconstateerd worden? 

De inspectieresultaten worden vastgelegd in een inspectierapport. De inhoud en wijze van rapporteren verschillen voor een EBI of PI. Voor de EBI geldt dat afwijkende meet- en beproevingsresultaten in het inspectierapport (basisverslag) worden geregistreerd, inclusief acceptatiecriteria. Voor de PI geldt dat meetwaarden in het inspectierapport worden geregistreerd die afwijken van de acceptatiecriteria in het EBIrapport. In beide gevallen geldt dat niet-afwijkende meetwaarden moeten worden opgeslagen en beschikbaar zijn. De installatie-verantwoordelijke of anders de installatieeigenaar is verantwoordelijk voor het laten verhelpen van de geconstateerde gebreken. Deze werkzaamheden dienen door een erkend installateur te worden uitgevoerd 

Staat er een termijn voor herstelwerkzaamheden? 

Indien de afwijkingen gerapporteerd zijn aan de installatieeigenaar dient er direct actie ondernomen te worden. Bij gebreken die een onmiddellijk gevaar vormen moeten tijdens de inspectie direct maatregelen worden genomen. De inspecteur is verplicht de opdrachtgever direct te informeren en dit schriftelijk vast te leggen. Maatregelen die direct worden genomen kunnen zijn onder andere het buiten bedrijf stellen van de installatie of het wegnemen van de mogelijke oorzaak.  

Wanneer krijg ik een certificaat? 

Enkel indien de inspectiewerkzaamheden volgens het inspectieplan zijn uitgevoerd mag er een Verklaring van Inspectie worden afgegeven. Een SCIOS Scope 12inspectie wordt na uitvoering afgemeld in het landelijk SCIOS-portaal, onafhankelijk van het inspectieresultaat. Het resultaat van de inspectie wordt bij de afmelding vermeld. Wanneer na een inspectie met constateringen wordt vastgesteld dat de constateringen zijn weggenomen, dan wordt de bestaande afmelding met constateringen gewijzigd in een afmelding zonder constateringen.  

Heeft u nog een vraag over SCIOS Scope 12 of over een ander toetsingsprogramma? Wij staan voor u klaar en lichten het graag voor u toe.  

Wie is de installatieverantwoordelijke binnen uw bedrijf?

By | nieuws

Wanneer u binnen een bedrijf vraagt wie de installatieverantwoordelijke voor gasinstallaties is zal men u vaak raar aankijken. Voor veel bedrijven zal dit in de praktijk de eigenaar zijn, omdat deze rol niet specifiek geborgd is. Vaak weet diegene niet eens dat hij dat is! Toch is het van belang om hierover na te denken en om iemand aan te wijzen als installatieverantwoordelijke voor gasinstallaties. Alles waar u in die rol rekening mee moet houden leert u tijdens onze driedaagse opleiding. 

Wat doet een installatieverantwoordelijke?

Binnen ieder bedrijf is het verstandig om iemand aan te wijzen die de gasinstallaties onder zijn hoede neemt. Wanneer dit niet gebeurt is de bedrijfseigenaar bijna altijd automatisch de aangewezen persoon. Breekt er morgen brand uit? Raakt een installatie overbelast? Dan is de installatieverantwoordelijke degene die daarvoor verantwoordelijk is. Het is daarom goed om over deze rolverdeling na te denken.

De installatieverantwoordelijke is namelijk degene die bepaalt wat de frequentie van inspectie en controle is. Wanneer dit geborgd is kunnen calamiteiten voorkomen worden en is het bedrijf bovendien voorzien van een verantwoordelijke die daadkrachtig op kan treden mochten er onverhoopt toch problemen zijn.

NEN-EN 15001

Voor veel industrieën is NEN-3140 een begrip. Binnen een bedrijf is hier dan ook vaak een installatieverantwoordelijke voor aangewezen als onderdeel van het bouwbesluit. Als bedrijf dien je ook een soortgelijke verantwoordelijke aan te wijzen die over de gasinstallaties gaat (NEN-EN 15001).

Van Empel Opleidingen & Training is expert op het gebied van installatieverantwoordelijken voor gasinstallaties. Wij zijn namelijk het enige bedrijf in Nederland die deze opleiding verzorgt. Tijdens onze driedaagse theoriecursus leert u onder andere:

 • Wat de actuele wet- en regelgeving is op dit gebied;
 • Wat uw rechten en plichten zijn als installatieverantwoordelijke;
 • Wat u moet doen als een installatie niet meer in orde is.

Daarnaast is de installatieverantwoordelijke degene die richtlijnen bepaalt voor de inspectie- en controlefrequentie. Tijdens onze cursus leert u hoe u een optimale frequentie bepaalt voor uw bedrijf. Ook krijgt u handvatten voor allerlei zaken waar u rekening mee moet houden in deze functie. Na het succesvol afronden van deze opleiding weet u wat er van u wordt verwacht en kunt u de normen uitzetten die gelden binnen uw bedrijf.

Wilt u meer weten over wat de rol is van een installatieverantwoordelijke, of wilt u zelf actief stappen ondernemen om dit binnen uw bedrijf te borgen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Onze specialisten staan voor u klaar!

We pakken de draad weer op!

By | nieuws

Goed nieuws! Nadat we half maart alle opleidingen hebben opgeschort, worden vanaf eind mei alle opleidingen en trainingen weer opgestart. Uiteraard heeft de corona uitbraak praktische gevolgen voor de uitvoering. Zo zullen bijvoorbeeld de groepen kleiner dan gewoonlijk zijn.
Maar de coronatijd heeft ons ook positieve elementen opgeleverd. Om de theorie en praktijk maximaal te ondersteunen hebben we namelijk een digitale omgeving ingericht voor onze deelnemers. Hier worden specifieke onderwerpen met whitepapers, documentatiebladen en films toegelicht per opleidingsonderwerp.
Kortom, ook in deze nieuwe realiteit kunt u bij ons op een veilige en verantwoorde wijze deel nemen aan praktijkgerichte opleidingen.

Op alle locaties geldt het volgende corona protocol:

Maatregelen op de opleidingslocaties:

 • Bij binnenkomst staat handgel, bovendien wordt u over looproutes naar de lokalen geïnformeerd;
 • Lunch is buiten of in het cursuslokaal;
 • We gaan in de lokalen de zaalopstelling aanpassen en de capaciteit terugbrengen zodat onderling minimaal 1,5 mtr afstand kan worden gehouden;
 • Toiletbezoek is gereguleerd; toiletten worden regelmatig schoongemaakt;
 • Werkplekken worden regelmatig schoongemaakt;
 • Bij praktijkopdrachten voorzien we in mondkapjes;
 • Medewerkers die ziekteverschijnselen hebben blijven thuis;
 • Bij ziekteverschijnselen wordt de cursist de toegang ontzegd.

Maatregelen te nemen door cursisten:

 • Naleven richtlijnen RIVM (Geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog, etc.);
 • Verplicht handen wassen bij binnenkomst op de locatie;
 • Minimaal 1,5 meter afstand houden, ook in de wachtruimte;
 • Blijf bij ziekteverschijnselen thuis.

Fysieke opleidingen vanaf 4 mei (gedeeltelijk) weer van start!

By | nieuws

Vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben we alle fysieke lessen vanaf half maart opgeschort. Gelukkig is er nu zoveel bekend om het risico van besmetting te minimaliseren, dat we de draad voorzichtig weer kunnen oppakken.
Bij ons staat de veiligheid van onze medewerkers en cursisten uiteraard voorop. Daarom hebben we in samenspraak met onze vaste locatie in Harderwijk een procedure opgesteld om de theoretische opleidingen fysiek weer op een veilige wijze door te kunnen laten gaan. Het betreft voorlopig alleen de opleiding voor scope 12.
De opleidingen scope 1 t/m 7 waar ook praktijk oefeningen voor nodig zijn, hebben we voorlopig nog uitgesteld. Om de cursisten voor deze opleidingen maximaal te ondersteunen zijn we druk bezig om een digitaal platform op te zetten. Hier worden bijvoorbeeld lastige berekeningen, praktijkmetingen, naslagwerken, etc. via onze elearning module beschikbaar gesteld zodat de cursist hier in alle rust kennis van kan nemen.

Dit zijn de maatregelen die we in Harderwijk nemen voor fysieke trainingen, alles zoveel mogelijk in overeenstemming met de adviezen van het RIVM:

Maatregelen op de opleidingslocaties:

 • Bij binnenkomst staat handgel, bovendien wordt u over looproutes naar de lokalen en garderobe geïnformeerd;
 • Lunch is buiten of in het cursuslokaal;
 • We gaan in de lokalen de zaalopstelling aanpassen en de capaciteit terugbrengen zodat onderling minimaal 1,5 mtr afstand kan worden gehouden;
 • Toiletbezoek is gereguleerd; toiletten worden regelmatig schoongemaakt;
 • Werkplekken worden regelmatig schoongemaakt;
 • Bij praktijkopdrachten voorzien we in mondkapjes;
 • Medewerkers die ziekteverschijnselen hebben blijven thuis;
 • Bij ziekteverschijnselen wordt de cursist de toegang ontzegd.

Maatregelen te nemen door cursisten:

 • Naleven richtlijnen RIVM (Geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog, etc.);
 • Verplicht handen wassen bij binnenkomst op de locatie;
 • Minimaal 1,5 meter afstand houden, ook in de wachtruimte;
 • Blijf bij ziekteverschijnselen thuis.

Opleiding scope 12 gaat 6 mei van start!

By | nieuws

In de loop van april 2020 heeft SCIOS de eisen voor certificering van scope 12 gepubliceerd. Dit houdt dus in dat nu ook de opleidingseisen van de inspecteur bekend zijn. Deze opleidingseisen betreffen niet alleen het zonnepaneel gedeelte (DC), maar uitdrukkelijk ook gedeelte van de installatie dat aan de AC-zijde van de omvormer is aangesloten. Dus niet alleen is kennis van bijvoorbeeld de EN-EN-IEC62446-1 nodig, maar ook kennis (op scope 8 niveau) van de NEN1010!

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de opleiding zijn:

 • Het legplan van de panelen, ballastplan en kabelplan;
 • De aanwezigheid van een constructieberekening dat de dakconstructie het gewicht van de PV-panelen en de ballast kan dragen (alleen bij grotere installaties);
 • Installatiegegevens;
 • Visuele controle van de DC installatie (bekabeling van zonnepanelen naar omvormer);
 • Brandwerendheid dakisolatie bij in-dak systemen;
 • Visuele controle van AC installatie (bekabeling en aansluiting van omvormer naar (hoofd-) verdeelinrichting;
 • Diverse metingen en beproevingen aan zowel AC (wisselstroom) als DC (gelijkspanning) zijde.

We organiseren de opleiding op onze locatie in Harderwijk waar we ook een praktijkopstelling hebben. Vanaf 6 mei gaan we starten met de opleiding, deze is echter al volgeboekt! Voor de opleiding die start op 10 juni is nog plaats.

Uiteraard organiseren we de opleiding geheel volgens de laatste richtlijnen van de overheid in verband met de corona-uitbraak. Onze trainingslocatie in Harderwijk is hier geheel op voorbereid.
Voor een omschrijving van de training en om in te schrijven klik hier.

Corona en opschorting opleidingen en trainingen

By | nieuws

Uit zorg voor de gezondheid van onze docenten en cursisten, en op basis van landelijke maatregelen, heeft Van Empel Opleidingen en Training besloten om vanaf maandag 16 maart alle trainingen en opleidingen te annuleren cq op te schorten. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met vrijdag 27 maart 2020.
We volgen de ontwikkelingen uiteraard dagelijks en zullen de cursisten op de hoogte houden wanneer de situatie het toelaat om weer nieuwe data te plannen. Hierbij zijn de richtlijnen van de overheid en het RIVM leidend.

Van Empel Opleidingen en Training op de Inspectie Meetmarkt

By | Geen categorie

UPDATE: de Inspectie Meetmarkt wordt uitgesteld in verband met de Corona perikelen! 

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Op 22 april wordt op zweefvliegveld Malden nabij Nijmegen voor de eerste keer de Inspectie Meetmarkt georganiseerd. Deze informele bijeenkomst is voor iedereen die zich bezighoudt met de inspectie van met name elektrische installaties. Tijdens deze dag worden diverse vakgerichte lezingen gehouden, onder andere door Van Empel Opleidingen en Training. Ben jij er ook bij?

Lezingen rondom inspecties

De Inspectie Meetmarkt is in het leven geroepen om bezoekers mee te nemen in wat een inspecteur zoal tegenkomt tijdens inspecties. Deze dag is daarom bijzonder interessant voor bedrijven die zich bezighouden met meetapparatuur, hulpmiddelen en software rondom het uitvoeren van inspecties. Aan de hand van vier lezingen is deze dag vormgegeven.

Industriële beeldvorming – Fluke Nederland

Tijdens deze lezing wordt stilgestaan bij inspectiemogelijkheden met warmtebeeldcamera’s, akoestische en ultrasone geluidscamera’s en hoge resolutie boroscopen.

Zonnepanelen en SCIOS scope 12 – Van Empel Opleidingen en Training

SCIOS scope 12 is ontwikkeld om gebouweigenaren zekerheid te kunnen geven over de veiligheid van hun zonnepaneelinstallaties. Hoe moeten deze geïnspecteerd worden en hoe kun je aantonen dat je aan de voorschriften voldoet? Onze specialisten leggen je uit welke metingen je moet uitvoeren. Ook geven we je enkele praktische tips & tricks.

Combinatie hardware en software – GMC-Instruments

Deze experts laten je zien hoe een slimme combinatie van hard- en software je werk makkelijker maakt, gebruik makende van systemen zoals Secutest, Profitest en Izytron.iq.

Inspecties standaardiseren volgens IB22 – Inspectieportal

IB22 (SCIOS Infoblad) is een methode die beschrijft hoe gebreken, defecten en afwijkingen van elektrisch materiaal geclassificeerd dienen te worden. Tijdens de laatste lezing van de dag wordt ingegaan op hoe kennis, vakmanschap en inzicht van de inspecteur ingezet worden om tot een uniforme classificatie in vergelijkbare situaties te komen.

Drones en zelf aan de slag

Na de lezingen is er ruimte voor de aanwezigen om te zien wat een drone kan bijdragen aan het inspecteren van bliksembeveiligingsinstallaties. Een eerste inspectie met een drone kan namelijk flink kostenbesparend zijn. Daarna is er de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met diverse meetapparaten of om een praatje te maken met specialisten en collega’s. Ook worden er nog rondleidingen gegeven op het terrein van de zweefvliegclub. Vliegen en inspecties zijn namelijk twee handen op één buik!

Wil je aanwezig zijn bij deze eerste Inspectie Meetmarkt? Meld je dan nu (gratis!) aan via www.inspectie-meetmarkt.nl.

Terugblik op een geslaagde VSK-beurs 

By | Evenementen, nieuws

Van 4 tot en met 7 februari vond in de Jaarbeurs in Utrecht de tweejaarlijkse VSK-beurs plaats, dé beurs om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de installatiesector. Dit jaar was Van Empel Opleidingen en Training voor het eerst aanwezig als standhouder. Ruud van Empel, John de Vries en Michelle Posthumus waren alle dagen present en delen graag hun ervaringen.  

 Ruud van Empel“Ik kom al 25 jaar op de VSK-beurs, omdat dit toch wel dé plek is voor de installatiebranche van Nederland. Dit jaar was het de eerste keer dat we als standhouder present waren en niet als bezoeker. Ons doel was om Van Empel Opleidingen en Training te laten zien als verlengstuk van Van Empel Inspecties en AdviseringWe wilden graag laten zien wat we allemaal in onze mars hebben. 

 “Op de VSK konden we op deze manier kennis maken met nieuwe contacten, maar ook bestaande relaties van Van Empel Inspecties en Advisering kennis laten maken met diens jongere broer, Opleidingen en Training. We hebben met veel mensen gesproken en zijn de afgelopen week dan ook al druk bezig geweest met het plannen van vervolgafspraken. 

 “Terugblikkend zijn we erg tevreden met onze eerste VSK als standhouder. Als Van Empel Inspecties en Advisering hebben we nooit op VSK gestaan maar in de toekomst sluit ik het niet uit dat we hier met zowel Opleidingen en Training als Inspecties aanwezig zijn. We kunnen dan groter uitpakken en nog meer contacten leggen. Het zou goed kunnen dat u onze stand dit jaar simpelweg gemist heeft. Wilt u alsnog een afspraak met ons maken? Neem dan contact met ons op.” 

 

Opfriscursus

Opfristraining voor periodieke SCIOS-toetsing

By | Geen categorie

Vanaf 1 juli 2019 is het voor SCIOS-gecertificeerden verplicht om iedere zes jaar hun theoretische kennis te laten toetsen. Zo houdt een SCIOS-technicus zijn kennis op peil. Maar hoe zorg je ervoor dat je goed voorbereid bent als je al zes jaar geen lesmateriaal meer hebt aangeraakt? Dan komt onze opfristraining als geroepen! 

Ben jij goed voorbereid?

‘Ja maar ik weet alles nog, zul je misschien denken. ‘Ik ben er per slot van rekening dagelijks mee bezig!’ Maar vergelijk het eens met je rijbewijs: ook al zit je dagelijks in de auto, je hebt geen idee hoe een theorie-examen er tegenwoordig uit ziet. Er is vaak steeds meer parate kennis nodig om te slagen. Wat mag je allemaal verwachten? Op wat voor vragen moet je voorbereid zijn?  

Wij verzorgen voor deze periodieke toetsing niet alleen de examinering, maar ook een handig voortraject dat je kunt volgen om te zorgen dat jouw kennispeil up-to-date is.  

Zo ziet onze opfristraining eruit

Voor SCOPE 1 tot en met 7C biedt Van Empel Opleidingen en Training opfristrainingen én examens aan. Je ontvangt actueel lesmateriaal voor jouw specifiek certificaat. Je hoeft dus niet op zolder te zoeken naar je oude lesboeken; bovendien zijn die niet actueel meer.  

Met dit materiaal volg je een opfriscursus in ons opleidingscentrum en kun je daarna ook thuis oefenen. Je kunt je zo in eigen tempo verder voorbereiden. Goed om te weten is dat vele van deze cursussen een doorgangsgarantie hebben. Vaak hebben zulke cursussen of trainingen een minimum aantal deelnemers nodig, maar dat is bij Van Empel Opleidingen en Training níet het geval. 

Waarom een opfristraining?

Ten eerste sluit onze opfristraining perfect aan bij het daaropvolgende examen. Je weet nu welke kennis belangrijk is en hoe een examen eruit ziet. Belangrijk om te weten is dat deze examinering digitaal verloopt; je kunt hiervoor zelf een tijd en datum kiezen op de daarvoor beschikbare locaties. Eigenlijk past het examen zich aan jou aan, in plaats van andersom. Wel zo handig! 

Daarnaast zorgt een opfristraining voor een hoger slagingspercentage. Je kunt beter eerst een opfristraining doen dan dat je drie keer zakt. Dat scheelt je tijd, geld én kopzorgen. De eerste lichting voor wie deze periodieke toetsing relevant is moet eind 2020 hun examen gehaald hebben, anders zijn zij hun certificaat en bevoegdheid kwijt. Zeg nou zelf – dat is toch niet de moeite als je weet dat het zo makkelijk te voorkomen is? Moet jij zelf in 2020 jouw kennis laten toetsen? Wees er dan op tijd bij en bespaar jezelf kopzorgen – bekijk ons actuele aanbod van opfristrainingen en boek direct.  

Van Empel Opleidingen op VSK-beurs Utrecht

By | Evenementen, nieuws

Van 4 tot en met 7 februari vormt de Jaarbeurs in Utrecht het decor voor VSK 2020, dé beurs om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de installatiesector. Voor de komende beurs is het thema ‘Midden in de toekomst’.

De toekomst is begonnen

Het thema voor de komende editie is niet voor niets. We buigen ons collectief over complexe vraagstukken die invloed hebben op later. De toekomst begint vandaag al! De installatiesector zit middenin een transitie richting duurzame energiebronnen en maatschappelijk (en milieutechnisch) verantwoord ondernemen.

Tijdens deze beurs krijg je als bezoeker antwoord op al je vragen over de ontwikkelingen en de praktische implementatie van dit soort zaken. Kennis delen is een must; samen kom je verder dan alleen. Wat je van Van Empel mag verwachten tijdens VSK?

SCIOS Scope 12

Inspecties van zonnestroominstallaties zijn erg actueel, maar er ontbreekt nog veel kennis over dit onderwerp. Daarom gaan wij vanaf het tweede kwartaal van 2020 als één van de eersten gecertificeerde SCIOS Scope 12 opleidingen en inspecties aanbieden. Op de beurs laten we je concreet zien wat de mogelijkheden zijn en kun je je direct aanmelden als je interesse hebt. Ook rondom andere onderwerpen op het gebied van energietransitie (denk bijvoorbeeld aan waterstof) praten we je graag bij.

Verplichte periodieke toetsing SCIOS

Daarnaast delen we graag de eerste resultaten rondom de nieuwe examenmethodieken van SCIOS, en wat de volgende stap is. We laten zien hoe de vanaf 2020 verplichte periodieke toetsing eruit gaat zien en hoe je je daarop kunt voorbereiden. Bij Van Empel Opleidingen en Training kun je zelf kiezen waar, wanneer en hoe laat jij dit examen aflegt. Bovendien ontvang je van ons relevant materiaal om je voor te kunnen bereiden. Wij vinden namelijk dat opleidingen en trainingen óók anders kunnen, zodat het voor jou als gebruiker makkelijker is.

Installatieverantwoordelijke, wat nu?

Tot slot laten we zien wat er moet gebeuren wanneer je installatieverantwoordelijke bent. Hoe richt je je organisatie in als het gaat om opleidingen, aanwijzingen en het vastleggen van afspraken? Wij maken inspectievraagstukken van elke aard bespreekbaar omdat wij geloven in de kracht van kennisdeling. Onze collega’s van Van Empel Inspecties en Advisering kunnen je daar op hun beurt ook mee van dienst zijn.

Meld je nu aan!

Via onderstaande link kun je je aanmelden als bezoeker van de beurs. Na registratie ontvang je via de mail een badge die jou toegang geeft tot het event. Van Empel Opleidingen en Trainingen is te vinden in hal 10 op standnummer F.025. Hopelijk tot dan!

Meld je hier aan